• 691 298 314
 • pawel@pomorski.net

KONTAKT

Paweł tel. kom. +48 691 298 314

Poniżej wpisz swoje dane kontaktowe i krótką wiadomość, a postaramy się odpowiedzieć wkrótce.

Pomorski.net  Sp.  z  o.o.  wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000603404, o kapitale zakładowym 230.000
PLN opłaconym w całości, NIP: 527-27-60-710, REGON: 363777397